Untitled Document                                                                                                                
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยและคนชรา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว Care@home เพชรเกษม 51
HOME
service
KNOWLEDGE
PHOTO GALLERY
CONTACT US
SHARING

อัตราค่าบริการ

ระยะยาว
13,000 บาท/เดือน
ระยะสั้น
800 บาท/วัน


โดยอัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยข้างต้นรวมค่าบริการ


-สถานที่ ห้องพักผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รวมเครื่องปรับอากาศ
-อาหาร 3 มื้อ พร้องของว่าง
-บริการการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
-สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง  ให้อาหารเหลว 5 มื้อ หรือตามแพทย์สั่ง
-บริการพยาบาลพื้นฐาน ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น และพนักงานผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง


*อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม ค่ายา ของใช้ส่วนตัว ผ้ารองกันเปื้อน ผ้าอ้อม อุปกรณ์การทำแผล(ในกรณีมีแผล) และค่าพาหนะรับ-ส่ง เช่น รถพยาบาล(ในกรณีผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์)

 Untitled Document

HOME    l     SERVICES    l     SERVICE RATE    l     KNOWLEDGE    l     PHOTO GALLERY    l     CONTACT US

All Rights Reserved © 2012 Care At Home Petkasem 51 Designed by khaijeaw.com